Mastication training in adult patients with mitochondrial diseases

UMC Radboud Nijmegen

Onderzoeksleiders:
Dr. M, Janssen, algemene interne geneeskunde
Dr. L. van den Engel - Hoek, revalidatie - logopedie

Onderzoeksteam:
Drs. S. Knuijt, UMC Radboud
Dr. J.T. Groothuis, UMC Radboud
R. Kloppers, student logopediewetenschappen Universiteit Utrecht

Krachtbundelsubsidie van Biking4Energy: € 5.616

Kauwproblemen (pijn en vermoeidheid) komen vaak voor bij mensen met een mitochondriële aandoening. Uit onderzoek weten we dat training (fietsen met een lage intensiteit) een goed effect heeft op de aandoening. Bij een onderzoek met kauwtraining met kauwgom bij jongens met Duchenne (spierziekte) zagen we een goed effect op de efficiëntie van het kauwen. Met deze studie willen we onderzoeken of kauwtraining ook toegepast kan worden bij patiënten met een mitochondriële aandoening.

Het doel van het huidige onderzoek was om nieuwe inzichten te krijgen in het effect van kauwtraining op de kauwspieren bij mensen met een mitochondriëee aandoening.
Een groep van 20 mensen met een mitochondrie?le aandoening heeft deelgenomen aan het onderzoek. Er zijn twee groepen gemaakt: een behandelgroep en een controlegroep. De mensen in de behandelgroep hebben een kauwtraining gedaan, de mensen in de controlegroep niet. De kauwtraining bestond uit drie keer per dag, 20 minuten per keer, suikervrije kauwgom kauwen. Dit deden de mensen vijf dagen per week, acht weken achter elkaar. Door middel van kauwtesten aan het begin en aan het eind van deze 8 weken is informatie verzameld over het kauwen. De uitkomsten van het eerste en tweede testmoment zijn met elkaar vergeleken. Dit is gedaan voor beide groepen. ln de controlegroep zijn, zoals verwacht, geen verschillen gemeten tussen het eerste en tweede testmoment. ln de behandelgroep is wel een verschil gevonden: de efficiëetie van het kauwen is significant verbeterd, gemeten met het aantal kauwbewegingen dat nodig is om een cracker te eten.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn een eerste stap in de ontwikkeling van een kauwtraining voor mensen met een mitochondrie?le aandoening. Er moet echter nog verder onderzoek gedaan worden naar de optimale frequentie en duur. Vermoeidheid en/of pijn tijdens het kauwen van vast voedsel is een vaak voorkomende klacht. Hopelijk kan in de toekomst kauwtraining bijdragen aan het verminderen van klachten rondom het kauwen en aan het verbeteren van de efficiëetie van het kauwen.

Onderzoeks overzicht